Vedtægter

– for den selvejende institution

Landbørnehaven Børnebakken

§ 1 Navn og beliggenhed
Børnehavens navn er ”Landbørnehaven Børnebakken” ( i daglig tale Børnebakken) og
drives fra lejede lokaler beliggende Østergade 23 og Haregade 21, 3720 Aakirkeby.
Institutionen har hjemsted i Bornholms Regionskommune (BRK).

§ 2 Børnehavens art
Børnebakken er en selvejende institutionen der drives i henhold til lov som social service efter § 11 a og i henhold til de til enhver tid gældende lov- og cirkulærebestemmelser.

§ 3 Grundlag
Børnebakken bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning: at hele Bibelen er Guds inspirerede ord og eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

at Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse, som der er udtrykt i de nugældende bekendelsesskrifter, er en ret tolkning af Bibelen.

§ 4 Formål
På ovennævnte grundlag vil Børnebakken i samarbejde med forældrene give de bedste betingelser for det enkelte barns udvikling.
Der lægges vægt på, at barnet gennem leg, samvær, sang, fortælling m.v. i en åben og kreativ atmosfære oplever et kristent fællesskab.
Der lægges endvidere vægt på:

 • at barnet lærer respekt og ansvar for naturen
 • at barnet oplever glæden og ansvaret ved omgangen med dyr
 • at barnet tager del i Landbørnehavens daglige funktioner
 • at aktiviteterne i udstrakt grad foregår ude i det fri
 • at barnet oplever et fællesskab med bedsteforældregenerationen.

§ 5 Optagelse af børn
Alle forældre, der er indforstået med, at Børnebakken drives efter ovenstående principper, kan få deres barn optaget på venteliste. Institutionen er godkendt til optagelse af gennemsnitligt 30 børn.
Ventelisten er åben for alle børn, herunder børn med særlige behov.
Børnebakken fører venteliste over børn, der ønskes optaget.
Børnebakkens visitationsudvalg afgør hvilke børn der skal have tilbudt de ledige pladser.

§ 6 Udmeldelse af børn
Et barn kan skriftligt udmeldes med 2 måneders varsel til d. 1. og d. 15. i måneden. § 7 Åbningstid: Institutionen er åben i min. 51,75 timer om ugen fordelt mandag – fredag.

§ 8 Institutionens ledelse
Børnebakkens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.
Børnebakkens leder varetager under ansvar over for bestyrelsen såvel den pædagogiske som den daglige drift af Børnebakken.
Lederen samt det personale der er ansat i Børnebakken ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Der udfærdiges en ansættelseskontrakt, hvori de ansatte erklærer, at de under ansættelsen vil være i overensstemmelse med vedtægternes § 3, samt aktivt arbejde for at fremme Børnebakkens formål på det nævnte grundlag.

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen med virkning fra 15. september. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 2. 2 medlemmer og 2 suppleanter vælges af og blandt Børnebakkens forældre.
  Forældre til børn i institutionen er valgbare, og der kan afgives 1 stemme pr. barn.
  Et medlem udtræder automatisk af bestyrelsen ved førstkommende valg, efter at barnet er udmeldt af Børnebakken. 1 medlem er på valg hvert år.
 3. 3 medlemmer udpeges af Indre Mission i Aakirkeby, Luthersk Missionsforening i Aakirkeby og Evangelisk-Luthersk Missionsforening, Aakirkeby. Fratræder et af disse medlemmer – uanset årsag – udpeger de tre missionsforeninger en afløser.
 4. Ansatte i Børnebakken kan ikke have sæde i bestyrelsen, men har valgret til denne, såfremt de tilhører Børnebakkens forældrekreds.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Formanden vælges blandt de af de tre missionsforeninger udpegede medlemmer.
 6. Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal have børn i Børnebakken.
 7. Børnebakkens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, dog ikke i tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at behandle spørgsmål angående lederens forhold.
 8. Herudover deltager uden stemmeret en repræsentant fra personalegruppen.
 9. Bestyrelsens medlemmer skal erklære sig loyale over for § 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem åbenlyst viser sin illoyalitet overfor denne paragraf, skal vedkommende på foranledning af den øvrige bestyrelse udtræde af denne.

§ 10 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden, to af medlemmerne eller lederen finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt – 2 gange i hvert halvår.
Formanden indkalder i samarbejde med lederen bestyrelsens medlemmer.
Formanden leder møderne, afstemningerne og drager omsorg for, at der laves referat af alle møder. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indføjet i referatet. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, idet enighed dog tilstræbes. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Hæftelse og tegning
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.
Bortset fra tilfælde, hvor tilskudsmyndighedernes samtykke er nødvendig, tegnes Børnebakken af formanden i forening med lederen.
Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Indgåelse eller ophævelse af aftaler som berører institutionens kapital, kræver tilslutning af 4 af bestyrelsens medlemmer.

§ 13 Samarbejdet med forældrene
Bestyrelsen tager i samarbejde med personalet initiativ til afholdelse af forældremøder. På et forældremøde i september vælges forældrerepræsentanterne til bestyrelsen.
Samarbejdet med forældrene er nærmere specificeret i virksomhedsplanen.

§ 14 Regnskabsbestemmelser
Regnskabsåret er kalenderåret.
Ved kalenderårets slutning udarbejdes et driftsregnskab og status for Børnebakken.

§ 15 Overskudsanvendelse
Et evt. overskud fra Børnebakkens drift skal fortrinsvis anvendes til dækning af et evt. underskud fra tidligere år. Overskud herudover anvendes til formueforøgelse for at kunne imødekomme eventuelle fremtidige forbedringer.
Eventuelle overskud skal i øvrigt altid komme Børnebakken til gode.

§ 16 Ophørsbestemmelser
Såfremt det viser sig umuligt at drive Børnebakken forsvarligt i overensstemmelse § 3, skal Børnebakken nedlægges efter bestyrelsens indstilling.
Det påhviler endvidere i tilfælde af Børnebakkens opløsning den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af Børnebakkens aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Børnebakkens aktiver, samt at Børnebakkens nettoformue anvendes i overensstemmelse med § 3.

§ 17 Vedtægtsændringer
Der kan ikke foretages ændringer i strid med § 3 og 4 samt denne paragraf.
Således vedtaget, den 25. august 2008 af Børnebakkens bestyrelse.